Framtid Älmsta

Framtid Älmsta är en ideell förening, som bildades i februari 2009. Vi arbetar för att utveckla och förbättra Älmsta med omnejd. Idag är vi omkring 40 medlemmar.

Under de år som gått har vi ägnat oss åt en rad olika frågor. Vi har uppvaktat myndigheter och politiker när det gäller vägunderhåll, trafiksäkerhet, kollektivtrafik mm. Vi har initierat arbetet med den ”åtgärdsvalsstudie” för vägen från Norrtälje till Grisslehamn, som Trafikverket publicerade i början av juni 2014. De nya tidtabeller som SL införde i december 2013 för bussarna mellan Norrtälje och Väddö med en fördubbling av antalet turer grundar sig på förslag, som vi tagit fram. Vi har samlat in namn för gång- och cykelvägen till Mälbybadet. Vi har arbetat för att få till en lekplats i Älmsta. Vi har tillsammans med Väddö Kanalvänner förbättrat gångvägen från bron till folkhögskolan o s v. Det mest synliga resultatet av vårt arbete är de planteringar, som vi utfört vid ankaret, Ortalavägen och Simpnäsvägen. Kommunen har nu tagit över skötselansvaret för dessa planteringar. Vi genomförde under 2015 ett upprop för fler cykelvägar i kommunen. 48 föreningar skrev under uppropet som i början av mars överlämnades till kommunstyrelsens ordförande.

Här följer kort information om de projekt som är aktuella 2016.

Älmstadalen
Inför valet 2014 arrangerade Framtid Älmsta en ”politisk” eftermiddag i Elmsta Park. Vi kallade den ”Älmstadalen” (ett Almedalen i miniatyr). De politiska partiernas främsta företrädare i Norrtälje bjöds in. I varsitt 15-minutersanförande fick politikerna berätta vad de ville uträtta under den kommande mandatperioden – framförallt i frågor som gällde Väddöbygden. Vi ordnade också med caféservering, musik och ponnyridning.  Redan 2014 bestämde vi att detta arrangemang ska bli en tradition på Väddö och upprepas vartannat år. Mot slutet av sommaren 2016 är det alltså åter dags. Nu ska få berätta vad de gjort sedan senaste valet och vad de vill åstadkomma fram till nästa val. Det här är ett tillfälle för alla Väddöbor att träffa sina politiker, ställa frågor, lämna synpunkter och påverka. Missa inte denna möjlighet! Förplägnad, underhållning och vackert väder kommer också att göra detta till en folkfest. Mer information kommer.

Gång- och cykelvägar
Efter den nämnda namninsamlingen har vi fortsatt att jobba för gång- och cykelvägen till Mälbybadet och nu börjar det att röra på sig. I mitten av april 2015 rekade vi tillsammans med två tjänstemän från kommunen för den nya vägen. Kommunen har nu att tagit kontakt med Trafikverket för att förhandla fram en överenskommelse när det gäller sträckning, tidplan och finansiering. Vi kommer att bevaka att gång- och cykelvägen till Mälbybadet inte glöms bort.

Uppropet om fler gång- och cykelvägar i kommunen kommer att följas upp på olika sätt. I sommar kommer vi tillsammans med Roslagens Naturskyddsförening och Bike & Hike Roslagen att arrangera en cykeldag under rubriken ”Norrtälje cyklar”. Den dagen uppmanar vi alla Norrtäljebor att gå man ur huse och sittande på sina cyklar ta våra vägar i anspråk. Det är bra att ha ett mål när man cyklar. Vår tanke är att tillsammans med caféer och restauranger ordna ett antal mötesplatser runt om i kommunen. När man kommit fram till mötesplatsen köper man fika och pratar med kända och okända ”medcyklister” innan man ger sig iväg till nästa mål – eller kanske måltid. Exempel på sådana mötesplatser runt Älmsta kan vara Edblads i Gåsvik, Turistgården Haga, Barnens Ö och Krog, Kröns Kök, Bondens Glasskalas och Edeby Gästfrihet för att ta några exempel. Cykeldagen ska inte bara ge motion. Den ska också ge en trevlig social samvaro.

Försvarets samrådsområde
Genom etableringen samrådsområdet runt Väddö skjutfält har Försvaret lagt ett förbud mot all ny bostadsbebyggelse över en stor del av Väddö. Vi har arbetat med frågan sedan början av 2013. Vi har haft möten med kommunledningen, Länsstyrelsen och Försvaret. I mars 2015 halverades området, men ytterligare minskningar av områdets omfattning och lättnader av de restriktioner som råder inom området måste till. Den 28 april träffade vi Försvarshögkvarteret, Länsstyrelsen och kommunen, men det är ännu för tidigt att dra några slutsatser av detta möte.

Åtgärdsvalsstudie för väg 76/283 från Norrtälje till Grisslehamn

På vårt initiativ och efter flera års bearbetning av Trafikverket och kommunen genomfördes 2013-2014 en åtgärdsvalsstudie för väg 76/283. Fyra representanter för bygden ingick i den arbetsgrupp som Trafikverket tillsatte för att arbeta med studien. Resultatet blev ett antal förslag – förbättringar för att kunna höja hastigheten från 70 till 80 km/h, en cykelväg hela sträckan från Norrtälje till Grisslehamn samt åtgärder för att höja säkerheten vid de nio problempunkter som identifierades. Dessa punkter var i första hand de mest trafikbelastade vägskälen. Uppföljningen av denna studie är en viktig uppgift. Det gäller att se till att det som föreslås i studien också blir verklighet. Vi bevakar och trycker på.

Träden utmed kanalen
Det finns ett antal träd utmed Väddö kanal som dött. Andra lever, men är delvis skadade av röta. Ytterligare andra har stora torra grenar, som kan falla ner på de som promenerar på kanalstigarna. Vi har uppmärksammat Sjöfartsverket på detta. Tillsammans med Väddö Kanalvänner och Sjöfartsverket har vi besiktigat de farliga träden. Det är många träd som av säkerhetsskäl måste tas ner. Vi förutsätter att detta kommer att ske under 2016. Fortsatt bevakning av frågan krävs.

Älmsta och kanalen
Tillsammans med Väddöbygden Ideell Förening har vi undersökt förutsättningarna för att bygga en gångbrygga utmed Väddö kanal. Syftet är att öppna samhället mot kanalen och göra Älmsta till en riktig kanalort. Det finns sedan en tid ett underskrivet avtal mellan kommunen och Sjöfartsverket och ytterligare ett avtal mellan kommunen och Väddöbygden Ideell Förening. Vi väntar nu på att bygglov för bryggan ska beviljas. Sedan återstår att undersöka om vi också behöver en vattendom. När alla tillstånd är klara startar arbetet med finansiering, projektering och byggande.
Vi vill också försöka ordna belysning utmed kanalen. I första hand planerar vi för sträckan från bron i Älmsta ner till tennisbanorna. Vi har testat en solcellsarmatur, men är ännu inte klara med analysen av testet och vet därför inte hur vi kommer att gå vidare.

Nya detaljplaner för Älmsta centrum och Älmsta verksamhetsområde
Efter år av påtryckningar från Väddöbygden tog kommunfullmäktige 2006 ett beslut om att starta arbetet med en ny detaljplan för Älmsta centrum. Först fem år senare, hösten 2011, handlade man upp en konsult och planeringen startade. Under 2012 upphörde arbetet och därefter har ingenting hänt. Det här har inneburit att utvecklingen av den kommersiella servicen i Älmsta har stannat av. I mars 2015 tog vi på nytt upp frågan om en återstart av planarbetet. Det har ännu inte lett till några åtgärder från kommunens sida.

För ett antal år sedan tog industrimarken slut i Älmsta. Kommunen köpte så småningom till mark för att kunna utvidga det befintliga verksamhetsområdet. Nu flera år efter markköpet har man ännu inte lyckats få fram en detaljplan. Man har alltså fortfarande ingen mark att erbjuda de företag som vill etablera sig i Älmsta.
Vi kommer under 2016 att ställa krav på att arbetet med dessa två detaljplaner ska slutföras.

Turistinformation
Tillsammans med Väddö Turistråd monterade vi sommaren 2015 en stor ”smultronkarta” på Apotekshusets vägg mot genomfarten. Vi kommer även i fortsättningen att tillsammans med turistrådet arbeta med olika projekt för att marknadsföra Väddöbygden.
Framtid Älmsta ingår också i den grupp som arbetar med den hemsida, som du just nu är inne på.

Vill du vara med och påverka bygdens framtid?
Mycket mer är på gång. Här är några av de projekt som diskuteras – fler aktiviteter för våra ungdomar, utveckling av Väddös skolor, lekplats i Älmsta, tavlor med turistinformation, väderskydd vid pendlarparkeringens busshållplats och skyltning av återvinningsstationen. Kom gärna med förslag på andra angelägna frågor att ta tag i!

För att ta till vara kunskaper och erfarenheter och för att få en bättre förankring i bygden vill vi engagera fler i vårt arbete. Är du intresserad, så kontakta oss! Vi erbjuder dig ett forum, där du kan bolla dina idéer, och ett kontaktnät. Det är mycket som behöver kan göras för att göra Älmsta och Väddöbygden ännu bättre.

BLI MEDLEM
För att bli medlem i Framtid Älmsta Ideell Förening betalar du in medlemsavgiften 100:- på föreningens bankgiro 634-6977. Ange från vem pengarna kommer och skicka telefonnummer, adress och e-postadress till rune.n.karlsson@telia.com.

Anmäl dig nu! Om vi är många kommer vi att kunna åstadkomma mer!

 

VÅR STYRELSE

Under 2016 ser Framtid Älmstas styrelse ut så här:

Gösta Krön     ordförande     070-352 00 03
gosta.kron@kronstradgard.se

Jim Nilsson     vice ordförande     073-159 75 43
jim@jolster.se

Rune Karlsson     kassör     070-208 93 00
rune.n.karlsson@telia.com

Cesar Urra Higuera, ledamot    0176-500 78
turistgardenhaga@hotmail.com

Karin Stjernberg, ledamot    070-266 48 05
karin@vaddo.fhsk.se

Mats Wedberg, ledamot    070-863 02 93
mats@wedark.se

Susana Brandhild, ledamot    070-979 79 73
susana@logopederna.se

 

<<TILLBAKA TILL KONTAKT